Tulumaks

Tulumaks jaguneb kaheks: füüsilise isiku tulumaks ning ettevõtte tulumaks. Ettevõtte tulumaksu maksavad lisaks Eesti residendist juriidilistele isikutele ja Eesti riigitulundusasutustele ka mitteresidentide püsivad tegevuskohad ning erisoodustusi tehes kõik tööandjad, nii residendid kui mitteresidendid. Lisaks ettevõtte tulumaksu tasumisele on teil tööandjana kohustus ka töötajatele tehtud väljamaksetelt pidada kinni ja tasuda Maksu- ja Tolliametile tulumaks.

tulumaks

Juriidilise isiku tulu maksustamine

Ettevõtte tulumaksu eripäraks Eestis on see, et maksustatakse ainult jaotatud kasumit. Kui kasum investeeritakse uuesti ettevõttesse, on see maksuvaba.

Tulumaksu tuleb teil maksta jaotatud kasumilt, ettevõtlusega mitteseotud kuludelt ja väljamaksetelt ning kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt ning töötajale tehtud erisoodustustelt.

Lisaks sellele on maksustatud tulumaksuga ka ettevõtte kapitali vähendamine, aktsiate või osade tagasiostmine ja likvideerimisjaotise väljamaksmine osas, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid.

Tulumaksu suurus ja maksetähtaeg

Tulumaksumäär on 20% ning juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80. Regulaarselt makstavatele dividendidele kohaldub madalam maksumäär 14/86. Madalama maksumääraga maksustatud dividendi väljamaksmisel füüsilisele isikule kuulub täiendavalt kinnipidamisele tulumaks 7%.

Maksustamisperioodiks on kalendrikuu ja maksudeklaratsioon TSD tuleb esitada maksu- ja tolliametile järgneva kuu 10. kuupäevaks. Seda saate teha elektrooniliselt e-MTAs või Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.

Töötajatele tehtud väljamaksetelt tuleb tööandjal tulumaksu kinnipidamisel arvestada igakuiselt maksuvaba tulu.

Ühes kuus tehtud:

  • väljamaksega kuni 1200 eurot on maksuvaba tulu 654 eurot,
  • väljamakse kasvades 1200 eurolt 2100 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 654 – 654 ÷ 900 × (väljamakse – 1200),
  • väljamaksega üle 2100 euro on maksuvaba tulu 0.

Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema inimese avaldus.

Lugege lähemalt tulumaksu kinnipidamisel kuupõhise maksuvaba tulu arvestuse kohta Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Töötajate tulu maksustamine

Füüsilise isiku tulu maksustatakse samuti tulumaksuga ja väljamakseid tehes tuleb väljamakse tegijal kinni pidada ning tasuda tulumaks töötajate brutotöötasult, lisatasudelt, preemiatelt, puhkusetasudelt jm väljamaksetelt, mida loetakse palgaks.

Füüsilise isiku tulumaksumäär on 20%.

Kõikidele tuludele rakendub üldine maksuvaba tulu määr 7848 eurot aastas ehk 654 eurot kuus.

Juhul kui töötaja on teinud väljamakse tegijale (tööandjale) avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks, saate enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist maha arvata kalendrikuus lubatud maksuvaba tulu. Lisaks tulumaksule tuleb teil töötaja tulust kinni pidada ka kohustusliku kogumispensioni makse ning töötuskindlustusmakse. Samuti tuleb tasuda töötaja brutotulult sotsiaalmaksu.

FIE tulude maksustamine

Kui tegelete ettevõtlusega FIEna, tuleb teil maksta tulumaksu ettevõtlusest saadud tulult, millest on maha arvestatud ettevõtluseks tehtud kulud.

FIE tulumaksumäär on 20%. Maksustamisperioodiks on kalendriaasta ning FIEna tuleb teil deklareerida tulu üks kord aastas. Tuludeklaratsioon tuleb esitada maksustamisperioodile järgneva aasta 30. aprilliks.

Kui saite eelneval perioodil maksustatavat tulu, peate tasuma tulumaksu avansilisi makseid 15. septembriks ja 15. detsembriks. Avansilise makse suuruseks on 25% eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulult arvestatud tulumaksu summast.