Käibemaksu tagastus välisriigist

Mida tuleks teada kui soovid käibemaksu välisriigist tagasi taotleda ?

Kui sa oled ostnud kaupu ja/ või teenuseid teistest riikidest ja maksnud selle eest vastava riigi käibemaksu (ja kulutused on tehtud ettevõtluse tarbeks), siis võid selle makstud käibemaksu tagasi taotleda. Enim levinud kululiigid, mida asukohariigis alati käibemaksuga maksustatakse ning millelt on õigus sisendkäibemaksu tagasi taotleda, on järgmised: majutus, messid, teemaksud ja liiklustasu, kütus, sõidukite rent, sõidukitega seotud kulud, takso arved, ühistranspordipiletid (sh. rongipiletid) ja muud ettevõtlusega seotud kulud näiteks seadmed (seotud tööga ehk põhivara) KÜSI LISAKS!

Erinevates Euroopa riikides võivad kehtida Eestist erinevad reeglid, piirangud või erandid. Seoses sellega on tagastamisriigil õigus nõuda lisateavet eespool välja toodud kulude kohta ehk tõendavaid alusdokumente ehk arveid. Enne tagastamistaotluse esitamist soovitatakse taotluse esitajal tagastamisliikmesriigi nõuded üle vaadata. Taotluses on vajalik näidata sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise korral arvestatav proportsioon, kui taotleja ei saa asukohariigis maha arvata kogu sisendkäibemaksu. Kui nimetatud proportsioon tagastamisperioodi lõpuks muutub, on käibemaksu tagastamist taotlenud isikul kohustus korrigeerida tagastatava käibemaksu summat.

käibemaksu tagastus välisriigist

Sisendkäibemaksu tagasi taotlemiseks peab Eesti äriühing esitama hiljemalt 30. septembril käibemaksu tagasitaotlemise avalduse. Juhul, kui selleks ajaks ei ole avaldust esitatud, ei ole võimalik hiljem enam käibemaksu tagasi taotleda.

Tagastamisperiood on periood, mille kohta taotlus esitatakse. Tagastamisperiood ei tohi olla pikem kui kalendriaasta ega lühem kui kolm kuud. Lühema kui kolmekuulise perioodi kohta võib taotluse esitada üksnes juhul, kui ajavahemik hõlmab kalendriaasta lõpuni jäänud aega (näiteks kui taotlus hõlmab kahekuulist perioodi november–detsember).

Kas Sul on kõik tingimused täidetud, et sisendkäibemaks tagastataks?

  • Taotleja peab olema Eestis käibemaksukohustuslane.
  • Kulud peavad olema ettevõtlusega seotud ja tõendatavad (arve jne.)
  • Avaldus peab olema esitatud hiljemalt 30. septembriks.
  • Tagastatav käibemaksu summa teisest liikmesriigist on vähemalt 50 eurot kalendriaastas ja vähemalt 400 eurot juhul, kui tagastamisperiood on lühem kui kalendriaasta.

Õigusaktid

  • Käibemaksuseaduse (edaspidi KMS) § 35
  • Nõukogu direktiiv 2008/9/EÜ (liikmesriigid)
  • Nõukogu kolmeteistkümnes direktiiv 86/560/EMÜ (ühendusevälised riigid)

Milline on taotluse protsess?

Eesti registreeritud ettevõtja, kes soovib teises liikmesriigis tasutud käibemaksu tagasi taotleda, peab täitma taotluse vormi. Tuleb teada selle riigi reegleid mida nõutakse ja mis on maksustatav alam suurus.

Ettevõtjad võivad taotluste esitamisel kasutada volitatud esindajaid. Eestist välismaale taotluste esitamiseks kasutavad volitatud esindajad samuti e-MTAd, mille kasutamiseks peab esindajal olema vastav leping. Liikmesriigiti võivad volituste vorminõuded erineda.

Tuleb arvestada, et liikmesriikidel on õigus tagastamisel kehtestada teatavaid piiranguid, mistõttu on otstarbekas enne taotluse esitamist tutvuda tagastava riigi nõuetega. Üldjuhul on taotlejal õigus käibemaksu tagasi saada üksnes sellistelt kaupadelt ja teenustelt, millele on õigus tagastava riigi maksukohustuslasel. Näiteks Eesti käibemaksuseaduses on piirangud, millelt käibemaksu tagasi taotleda ei saa, sätestatud paragrahvis 31.

Tuleme Teile appi, et aidata Teil teistest riikidest käibemaksu tagasi taotleda.