Krüptorahade raamatupidamine

Krüptorahade raamatupidamine on keeruline valdkond ka raamatupidjatele, kuna tegu on paljude jaoks tundmatu valdkonnaga. Raamatupidamise Toimkonna tõlgendus Plokiahela tehnoloogial põhinevate instrumentide (PTP- instrumentide) kajastamine.

krüptorahade raamatupidamine

Kuidas tuleks krüptoraha tehinguid avalikustada ehk kajastada raamatupidamise aastaaaruandes?

Esitada kogu informatsioon, mis võimaldab saada aruande kasutajatel asjakohast ja tõepäraselt esitatud finantsinformatsiooni.

Lähtuvalt olulisusest ettevõtte aruandele, avalikustada järgnev:

  • arvestuspõhimõtted
  • saldod aruandeperioodi alguses ja lõpus
  • teenitud kasumid ja kahjumid (tulud-kulud)
  • muude oluliste asjaolude kirjeldus

PTP-instrumentide „kaevandaja“ või emiteerija saab paljuski lähtuda eeltoodud üldistest põhimõtetest ning peab kaaluma, kas instrumendi emiteerimisel tekkis neile tulu, omakapital või kohustus lähtudes

  • RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted
  • RTJ 3 Finantsinstrumendid
  • RTJ 10 Tulu kajastamine“ kirjeldatud põhimõistetest.

Krüptoraha Maksuameti seisukoht:

Maksuamet on seisukohal, et krüptorahade deklareerimisel on vajadus deklareerida iga tehing eraldi, kus eraisik maksab kasumit vaid kasumlikelt tehingutelt. Seega soovitan kindlasti edaspidi krüptorahadesse investeerides kasutada selleks ettevõtet, et vältida ebamõistliku maksustamist eraisiku tasandil kuna ettevõttes saate oma teenitud tulu uuesti tulu teenima panna ja niikaua kui krüptoraha jääb ettevõtlusesse ei tule selle pealt makse maksta.

Füüsilisel isikul tuleb krüptorahaga kauplemisest saadud tulu deklareerida, samuti tuleb deklareerida tulu, mis on saadud krüptoraha konverteerimisest tavavaluuta vastu, krüptoraha vahetamisest mõne muu krüptoraha vastu või krüptorahaga tasumisest kaupade või teenuste eest. Krüptoraha kaevandamisest saadud tulu on füüsilise isiku ettevõtlustulu.

Deklareerida tuleb ka need maksustatavad tulud, mis on saadud krüptorahas, näiteks üür, intress, ettevõtlustulu jne. Artiklis selgitame, millistel juhtudel peab füüsiline isik krüptorahas saadud tulu deklareerima. Mõiste “krüptoraha” tähendab vahetusvääringut, mida kasutatakse nt kaupade või teenuste müümisel/ostmisel, samuti investeerimisel, mille eesmärgiks on säilitada või suurendada krüptoraha väärtust. Krüptoraha hulka kuuluvad näiteks Bitcoin, Ether, Litecoin jne

Krüptoraha vahetustehingute, rahakotiteenuse, kaevandamise ja platvormiteenuse osutamise puhul võib kaasneda käibemaksu tasumise kohustus.

Krüptoraha kajastamine raamatupidamises

Raamatupidamise Toimkonna tõlgendus: Plokiahela tehnoloogial põhinevate instrumentide (PTP- instrumentide) kajastamine.

Raamatupidamise Toimkond ei reguleeri antud valdkonda detailides, kuid annab üldised suunised nende kajastamiseks Eesti Finantsaruandluse Standardi kohaselt koostatavates aruannetes.

Kuna krüpto ei ole otseselt raha ja krüptoraha ei vasta finantsinstrumendi definitsioonile siis saaksime krüptoraha kajastada varudena ehk – VARUD on varad (RTJ 4 p.5)

  • mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus;
  • mida parajasti toodetakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus;
  • materjalid või tarvikud, mida tarbitakse tootmisprotsessis või teenuste osutamisel. 

Kuidas varusid kajastatakse?

RTJ 4 p.19 järgi varusid kajastatakse soetusmaksumuses või netorealiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam. Börsil või muul reguleeritud turul kaubeldavate varude (nt vili, nafta) vahendajad ja maaklerid kajastavad varusid õiglases väärtuses miinus müügikulutused, muutustega läbi kasumiaruande. Ilmselgelt krüptoraha ei sobi selle kõige levinuma varude liigi alla (äritegevuse osa ja soetusmaksumus), küll võib aga kaaluda analoogiat kaubeldavate varadega ja õiglast väärtust. Oluline märkus: kui valida varudena kajastamine õiglases väärtuses, siis peab tegema vähemalt väike-ettevõtja aruande. Mikroettevõtja aruandes ei saa õiglast väärtust kasutada.

Kuidas oleks õiglasem kajastada krüptoraha?

IAS 8 p 10-12 ja SME IFRS p.10.4 lubavad konkreetsete reeglite puudumisel juhtkonnal kasutada oma hinnangut tehingu liigitamiseks. Tulemus peab olema asjakohane ja usaldusväärne. Igal juhul on tegemist käibevaraga ning igati korrektne paistab põhimõte kajastada õiglases väärtuses läbi kasumiaruande. Raamatupidamise aastaaruandesse tuleks kirjuta viide arvestuspõhimõtetesse, et vastaval real on kajastatud ka krüptorahad ja õiglases väärtuses.

Kui Sa tunned, et vajad raamatupidajat, kelle jaoks on krüptorahad tavapärane raamatupidamine, siis võta kindlasti ühendust ja küsi pakkumist.