Tollimaks

Tolliga puutute kokku juhul, kui tegelete kaupade eksportimisega ühendusevälistesse riikidesse (Euroopa Ühendusest väljapoole) või importimisega ühendusevälistest riikidest. Eestis tegeleb tollieeskirjade rakendamise ja nendest kinnipidamise tagamisega Maksu- ja Tolliamet. Tollieeskirjade rakendamisel ja nendest kinnipidamisel tuleb teil teada ja järgida põhjalikult formaalsusi ja juhiseid nende täitmisel.

tollimaksud

Tollialased õigusaktid

Tolliõiguse kõige olulisemateks õigusaktideks on liidu tolliseadustik ning kaks tolliseadustiku rakendusakti – komisjoni delegeeritud akt ja komisjoni rakendusakt. Lisaks reguleerivad tolliõigust ka siseriiklikud õigusaktid nendes valdkondades, mis on jäetud liikmesriigi otsustada. Need on peamiselt siseriiklik tolliseadus ning selle rakendusaktid.

Uue ajakohastatud tolliseadustikuga, mis kohaldus 1. maist 2016, loodi alus, et kogu teabevahetus nii tolli ja ettevõtja kui ka teabevahetus tolliasutuste vahel saaks toimuda elektroonilisi süsteeme kasutades. Selleks kehtestati komisjoni rakendusaktiga (otsus 2016/578) tööprogramm, millega nähakse ette elektrooniliste tollisüsteemide väljatöötamise ajakava. Tööprogrammi kohaselt peab paberivaba keskkond tolli ja kaubanduse jaoks olema valmis ning kasutusele võetud hiljemalt 31. detsembril 2025.

Eelnevast lähtuvalt võeti vastu ka üleminekueeskirjad (määrus 2016/341), mis kehtestab reeglid, kuidas toimuvad tolliformaalsused perioodil, kui kõik uued elektroonilised süsteemid ei ole veel valmis, s.t ei toeta täielikult uut õiguskeskkonda aastani 2026.

Lisaks leiate siit rubriigist komisjoni selgitused (suunised) liidu õigusaktidest, komisjoni e-õppematerjalid ning ülevaate viimastest tolliõiguse muudatustest.

Ettevõtja registreerimine (EORI) / Euroopa Liidu tolliterritooriumil kasutatav kordumatu tunnusnumber

Ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber (Economic Operators Registration and Identification, EORI) on Euroopa Liidu tolliterritooriumil kasutatav kordumatu tunnusnumber, mille tolliasutus annab ettevõtjale või muule isikule, et registreerida ta tollialastel eesmärkidel.Tollimaks ja teised importimisel kogutavad maksud

Kaupade sisseveol vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri tolliformaalsuste käigus tuleb teil tasuda kaupade eest tollimaks. Tollimaksu suurus sõltub kauba liigist, päritoluriigist ja ka kogusest. Lisaks tollimaksule tuleb teil tasuda ka käibemaks ning olenevalt kauba liigist vajadusel ka aktsiis (kui on aktsiisiga maksustatav kaup – alkohol, tubakas, mootorikütus).

EORI number on kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade importimisel, transiitvedudel, eksportimisel või muudel tollitoimingutel.

Euroopa Liidu tolliterritooriumil asuva ettevõtja EORI numbri väljastab tema asukohariigi tolliasutus. Ettevõtjad, kes ei ole asutatud liidu tolliterritooriumil, peab registreerima selle liikmesriigi tolliasutus, kus ettevõtja teeb või kavatseb teha oma kõige esimese tollitoimingu.

Eestis väljastab EORI numbri Maksu- ja Tolliamet.

Ettevõtjal tohib olla ainult üks (kehtiv) EORI number ning seda numbrit tuleb kasutada kõikides Euroopa Liidus tehtavates tollitehingutes ja tolliga seotud tegevuses.

Äriühingu filiaal peab kasutama emafirma EORI numbrit.

Väliskaubandusega tegelevad ettevõtjad, kellel on teiste Euroopa Liidu liikmesriikide poolt väljastatud käibemaksukohustuslase (VAT) numbrid, on kohustatud märkima need oma EORI taotlusele.

Kui isik on nõustunud oma andmete avalikustamisega, siis saab vaadata EORI numbri kehtivust ning ettevõtja nime ja aadressi. Kui isik ei ole nõustunud oma andmete avalikustamisega, siis saab kontrollida ainult EORI numbri kehtivust. Andmeid ei näidata reaalajas, vaid hilinemisega.

Ühendkuningriigis väljastatud GB EORI number ei kehti Euroopa Liidus.

Kauba maksustamine

Kauba impordil tuleb tolliformaalsuste käigus tasuda kauba eest tollimaks. Tollimaksu suurus sõltub kauba liigist, tolliväärtusest, päritoluriigist ja teatud juhtudel ka kauba kogusest. Kauba liik määratletakse kaubakoodi abil. Lisaks tollimaksule tuleb tasuda käibemaks ning olenevalt kauba liigist ka aktsiis, kui tegemist on aktsiisiga maksustatava kaubaga – alkoholi, tubaka või kütusega.

Euroopa Komisjon teatab importijatele, et Ukraina tolliasutustel puuduvad vajalikud tingimused, et tulemuslikult hallata ja kontrollida ühelt poolt Euroopa Liidu ja liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud tariifse sooduskohtlemise kohaldamist kaupade suhtes, mis on toodetud väljaspool Ukraina valitsuse kontrolli olevatel Donetski ja Luganski oblasti aladel või nendelt aladelt eksporditud.

Kuna Ukraina tollil puudub võimalus kohaldada lepingu asjakohaseid sätteid, mille alusel teha kindlaks, et kõnealustelt aladelt pärit kaupade suhtes võib kohaldada tariifset sooduskohtlemist, ja kontrollida, kas kaubad vastavad kõigile vajalikele nõuetele, mis on sätestatud eelkõige assotsieerimislepingu protokolli nr 1 artiklis 33, ei ole täidetud tingimused, mille alusel saab selliste kaupade suhtes kohaldada tariifset sooduskohtlemist.

Seetõttu soovitatakse Euroopa Liidu ettevõtjatel mitte taotleda väljaspool Ukraina valitsuse kontrolli olevatel Donetski ja Luganski oblasti aladel toodetud või sealt eksporditud kaupade liitu importimisel sooduskohtlemist, sest nende kaupade vabasse ringlusse lubamine tekitab alates käesoleva teatise avaldamise kuupäevast tollivõla.

Euroopa Liidu Komisjoni teatis, avaldatud 23.02.2022 ELT C 087I

Loe rohkem Tolli vormistamise ja kaubavahenduse kohta: https://www.emta.ee/ariklient/toll-kaubavahetus/tollivormistus